Ubezpieczenia transportowe
Szeroka oferta ubezpieczeń komunikacyjnych:
- OC, AC, NNW, Assistance, Auto Szyba.


Dowiedz się więcej
Ubezpieczenia komunikacyjne
- Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika;
- Odpowiedzialność Cywilna Spedytora;
- Ubezpieczenie mienia w transporcie


Dowiedz się więcej
Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenia transportowe

OCP (Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika)
Ochrona ubezpieczeniowa w OC Przewoźnika obejmuje działalność przewozową towarów wykonywaną przez przewoźnika posiadającego uprawnienia do podejmowania i wykonywania transportu uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Bardzo istotny w tym ubezpieczeniu jest fakt, że ubezpieczyciel przejmuje ryzyko tylko i wyłącznie zdarzeń prowadzących do uszkodzenia lub utraty przewożonego towaru, następujących z winy przewoźnika.
Przewoźnicy mogą zawierać umowy o ubezpieczeniu Odpowiedzialności Cywilnej zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym na podstawie listów przewozowych wymaganych do zawarcia ubezpieczenia.

OCS (Odpowiedzialność Cywilna Spedytora)
Spedytor nie ponosi, co prawda, odpowiedzialności za fizyczne uszkodzenia lub utratę towaru (jeśli nie jest jednocześnie przewoźnikiem), może jednak ponosić odpowiedzialność za wadliwe wykonanie kontraktu. W takich przypadkach szczególnie przydaje się zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z posiadania ubezpieczenia Ochrony Cywilnej Spedytora. Przedmiotem takiego ubezpieczenia jest więc odpowiedzialność cywilna spedytora za szkody, wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, ponoszonej przez Spedytora zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
Ochroną mogą zostać objęte wszystkie czynności związane z przewozem towaru, oprócz tych które bezpośrednio wiążą się z jego fizycznym przemieszczaniem, jak np.: załadunek i wyładunek, znakowanie przesyłek, pakowanie i przepakowywanie, etc.

Cargo (Ubezpieczenie mienia w transporcie)
Podczas gdy OCS i OCP służą zabezpieczeniu interesu spedytora i przewoźnika, ubezpieczenia mienia w transporcie chronią przede wszystkich właściciela przewożonych towarów. Polisa cargo obejmuje ochroną również towary uszkodzone lub utracone z winy spedytora i przewoźnika, ponieważ często nie odpowiadają oni za szkody, np. gdy szkoda wystąpiła w wynika działania siły wyższej lub nie udało się zidentyfikować sprawcy.
Kluczowym dla tego rodzaju ubezpieczeń jest określenie sumy ubezpieczenia w korelacji do przewidywanej wartości przewożonych towarów. Zaniżając ich wartość można bowiem obniżyć składkę ubezpieczenia, jednak przy likwidacji szkody ubezpieczyciel wypłaci świadczenie na podstawie nie szkody rzeczywistej, a na podstawie sumy ubezpieczenia. W przypadku dużych rozbieżności, ubezpieczyciel może również zarzucić ubezpieczającemu wprowadzenie w błąd, zaś ta okoliczność w wielu przypadkach skutkuje odmową wypłaty świadczenia.
Ubezpieczenia cargo kalkulowane są na bazie wszystkich ryzyk z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych, zaś forma ich zawarcia to jednostkowa obejmująca transport tam i z powrotem oraz generalna, będąca umową roczną uzależnioną od przewidywanego obrotu.